پروژه ترمیمی کارخانه الکل رازی

پروژه ترمیمی کارخانه الکل رازی
3108

ترمیم و آب بندی مخازن آب 5000 مترمکعبی بتنی کارخانه الکل رازی