پروژه تصفیه خانه آب شهید باوی آبادان

پروژه تصفیه خانه آب شهید باوی آبادان
2660

پروژه تصفیه خانه آب شهید باوی آبادان

ترمیم و آب بندی تصفیه خانه آب شهید باوی شهر آبادان- تصفیه خانه ایستگاه 11