ترمیم و آب بندی تصفیه خانه آب شهید باوی شهر آبادان- تصفیه خانه ایستگاه 11

ترمیم و آب بندی تصفیه خانه آب شهید باوی شهر آبادان- تصفیه خانه ایستگاه 11
1845