پروژه مخازن بتنی نیروگاه آبادان

پروژه مخازن بتنی نیروگاه آبادان
3277

ترمیم و آب بندی مخازن بتنی نیروگاه آبادان