ترمیم و آب بندی و پوشش محافظتی مخزن 5000 مترمکعبی پتروشیمی مسجد سلیمان

ترمیم و آب بندی و پوشش محافظتی مخزن 5000 مترمکعبی پتروشیمی مسجد سلیمان
2344