پروژه مخازن بتنی دهلران

پروژه مخازن بتنی دهلران
2729

ترمیم، آب بندی و اجرای پوشش های محافظتی و مقاوم سازی مخازن بتنی دهلران - شرکت نفت غرب کشور