پروژه مخازن بتنی دهلران

پروژه مخازن بتنی دهلران
2777

ترمیم، آب بندی و اجرای پوشش های محافظتی و مقاوم سازی مخازن بتنی دهلران - شرکت نفت غرب کشور