پروژه مخازن بتنی دهلران

پروژه مخازن بتنی دهلران
3483

پروژه مخازن بتنی دهلران

ترمیم، آب بندی و اجرای پوشش های محافظتی و مقاوم سازی مخازن بتنی دهلران - شرکت نفت غرب کشور