پروژه پتروشیمی بوعلی سینا

پروژه پتروشیمی بوعلی سینا
3058

اجرای پوشش فایرپروف اسکلت فلزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر امام خمینی