اجرای پوشش فایرپروف اسکلت فلزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر امام خمینی

اجرای پوشش فایرپروف اسکلت فلزی پتروشیمی بوعلی سینا بندر امام خمینی
2881