پروژه ترمیمی پتروشیمی مارون

پروژه ترمیمی پتروشیمی مارون
3811

ترمیم و آب بندی پیت های بتنی پتروشیمی مارون