پروژه اسکله بندر امام خمینی شرکت پاداد

پروژه اسکله بندر امام خمینی شرکت پاداد
3391

پروژه اسکله بندر امام خمینی شرکت پاداد

تهیه مصالح، حمل و اجرای 7500 عدد آرماتور اسکله بندر امام خمینی شرکت پاداد