تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای 7500 عدد آرماتور اسکله بندر امام خمینی شرکت پاداد

تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای 7500 عدد آرماتور اسکله بندر امام خمینی شرکت پاداد
2445