پروژه کشت و صنعت میان آب

پروژه کشت و صنعت میان آب
2715

پروژه کشت و صنعت میان آب

اجرای ترمیم و آب بندی ایستگاه پمپاژ کشت و صنعت میان آباد با استفاده از پوشش پلی یورتان