پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان
2041

ترمیم و آب بندی و پوشش محافظتی ایستگاه پمپاژ آب تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان