پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان
1944

ترمیم و آب بندی و پوشش محافظتی ایستگاه پمپاژ آب تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان