پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان
2717

پروژه ترمیمی تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

ترمیم و آب بندی و پوشش محافظتی ایستگاه پمپاژ آب تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان