پروژه تصفیه خانه آب شرب شهید باوی آبادان

پروژه تصفیه خانه آب شرب شهید باوی آبادان
1927

پروژه تصفیه خانه آب شرب شهید باوی آبادان

ترمیم و آب بندی تصفیه خانه آب شرب شهید باوی آبادان