پروژه مخازن تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

پروژه مخازن تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان
2385

پروژه مخازن تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

ترمیم و آب بندی مخازن آب شرب تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان