پروژه مخازن تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان

پروژه مخازن تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان
2171

ترمیم و آب بندی مخازن آب شرب تصفیه خانه گدار مسجد سلیمان