حمل و نقل و خروج آزمونه ها از قالب بتن

حمل و نقل و خروج آزمونه ها از قالب بتن
1040 1399/05/22

حمل و نقل و خروج آزمونه ها از قالب بتن

در خارج كردن آزمونه ها از قالب نبايد از ضربه استفاده كرد. امروزه از فشار هوا در مورد خروج آزمونه از قالب هاي مخصوص استفاده مي كنند. بتن نبايد در طول حمل يخ بزند يا خشك شود. براي عدم ايجاد ضربه لازم است بتن در محفظه­هائي ترجيحاً چوبي كه از ماسه نرم، گوني يا يونوليت پر شده است و در كنار و زير آزمونه ها مواد نرم وجود دارد، حمل گردد و بين آزمونه ها نيز مواد نرمي گذاشته شود تا لب پر نشوند و هم چنين رطوبت و ترجيحاً دماي آنها در طول حمل تغيير چنداني نكند. در مواردي كه امكانات آزمايشگاهي و عمل آوري نهايي استاندارد در كارگاه وجود ندارد حمل بتن يك يا دو روزه و يا حمل آزمونه هاي چندين روزه به محل آزمايشگاه ضرورت دارد. اين مدت حمل نبايد از 4 ساعت تجاوز كند.