دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه های بتن چیست؟

دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه های بتن چیست؟
1973 1399/02/27

دانه های پولکی و سوزنی سنگدانه های بتن چیست ؟

دانه های پولکی دانه هایی هستند که اندازه کوچکترین بعد آنها کمتر از 0/6 برابر میانگین اندازه الک ها است. دانه های سوزنی دانه هایی هستند که بزرگترین بعد آنها بیشتر از 1/8 برابر میانگین اندازه الک ها است.