سقف بتنی پیش تنیده چیست؟

سقف بتنی پیش تنیده چیست؟
1380 1399/02/25

سقف بتنی پیش تنیده چیست؟

در سقف بتنی پیش تنیده ، قبل از بتن ریزی سقف، کابل های تحت کشش قرار داده میشود و بعد از گیرش بتن، کابل ها رها شده که این امر باعث میشود که بتن تحت فشار قرار گرفته و در نتیجه مقاومت خمشی سقف افزایش یابد