گام های طرح اختلاط بتن به روش آمریکایی(ACI)

گام های طرح اختلاط بتن به روش آمریکایی(ACI)
1932 1399/02/24

گام های طرح اختلاط بتن به روش آمریکایی(ACI)

  • گام اول تعیین اسلامپ
  • گام دوم تعیین مقدار آب بتن(Ww)
  • گام سوم نسبت آب به سیمان(W/C)
  • گام چهارم تعیین وزن سیمان (Wc)
  • گام پنجم تعیین مقدار شن (WG)
  • گام ششم تعیین وزن مخصوص بتن تازه (D)
  • گام هفتم تعیین وزن ریز دانه ماسه (Ws)
  • گام هشتم اصلاح وزن شن و ماسه