عوامل موثر بر نفوذ پذیری بتن

عوامل موثر بر نفوذ پذیری بتن
1248 1399/02/22

عوامل موثر بر نفوذ پذیری بتن

الف) استفاده از سیمان مناسب

ب) بهینه سازی عیار سیمان

پ) استفاده از مواد افزودنی های شیمیایی مانند روان کننده ها، مواد حباب هواساز و ...

ت) انتخاب صحیح و مناسب نسبت های اختلاط بتن

ث) کاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی«سیمان، پوزولان و مواد شبه سیمانی »

ج) تامین حداکثر تراکم با وسایل و روش های مناسب

چ) عمل آوری دقیق و کافی با روش های مناسب