آیا استفاده از آب دریا در بتن مجاز است؟

آیا استفاده از آب دریا در بتن مجاز است؟
1381 1399/02/17

آیا استفاده از آب دریا در بتن مجاز است؟

استفاده از آب نمک دار به ویژه آب دریا برای شستشوی سنگدانه ها، تهیه و عمل آوردن بتن مجاز نمی باشد.