عملیات کیورینگ بتن از چه زمانی باید آغاز شود؟

عملیات کیورینگ بتن از چه زمانی باید آغاز شود؟
463 1399/02/17

عملیات کیورینگ بتن از چه زمانی باید آغاز شود؟

هیچ روش عمل آوردن بتن نباید انجام پذیرد تا اینکه سطح بتن بقدر کافی گیرایی خودش را در برابر عبور پا بدست بیاورد.