فواصل ویبره زدن در بتن

فواصل ویبره زدن در بتن
1160 1399/02/17

فواصل ویبره زدن در بتن

مخلوط های اسلامپ پائین به ویبره های نزدیک تر نیاز دارند.