عمل آوری بتن

عمل آوری بتن
1424 1399/02/07

عمل آوری بتن

عمل آوری فرآیندی است کی طی آن از افت رطوبت بتن جلوگیری و دمای بتن در حدی رضایت بخش حفظ شود. عمل آوردن بتن بر ویژگی های بتن سخت شده از قبیل میزان نفوذ پذیری و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن اثری به سزا دارد. عمل آوردن باید بلافاصله پس از تراکم بتن آغاز شود تا بتن در برابر عوامل زیان بار مورد محافظت قرار گیرد. عمل آوردن بتن از مراقبت و محافظت و گاهی پروراندن تشکیل می شود.

در صورتی روش عمل آوردن و مراقبت بتن رضایت بخش تلقی می شود که مقاومت فشاری آزمونه های کارگاهی در سن مشخص شده برای مقاومت فشاری مشخصه، حداقل معادل 0/85 مقاومت نظیر آزمونه های عمل آمده در آزمایشگاه یا به اندازه 4 مگاپاسکال بیشتر از مقاومت فشاری مشخصه باشد. در غیر اینصورت باید اقداماتی برای بهبود روش های مذکور صورت گیرد.