انواع رده میلگردهای فولادی مصرفی در بتن مسلح

انواع رده میلگردهای فولادی مصرفی در بتن مسلح
1191 1399/02/06

انواع رده میلگردهای فولادی مصرفی در بتن مسلح

عبارت است از عدد مقاومت مشخصه میلگرد بر حسب N/mm2، که پس از حرف S می آید. رده های میلگرد عبارتند از S240 , S340 , S400 , S500