تعداد و تواتر استاندارد نمونه برداری از بتن

تعداد و تواتر استاندارد نمونه برداری از بتن
1113 1399/01/30

تعداد و تواتراستاندارد  نمونه برداری از بتن

تواتر نمونه برداری از بتن؛

الف) برای دالها و دیوارها و پی ها، یک نمونه برداری از هر 30 متر مکعب.

ب) برای تیرها و کلاف ها، در صورتی که جدا از قطعات دیگر بتن ریزی می شوند، یک نمونه برداری از هر صد متر طول.

پ) برای ستونها، یک نمونه برداری از هر 50 متر طول.