انواع سیمان های پرتلند

انواع سیمان های پرتلند
1584 1399/01/26

انواع سیمان های پرتلند

انواع سیمانهای پرتلند؛

یک) سیمان پرتلند نوع 1( l )، یا سیمان پرتلند معمولی که با «پ_1» نشان داده می شود که به سه نوع «325_1»، «425_1»و «525_1» تقسیم می شود.

دو) سیمان پرتلند نوع 2( ll )، یا سیمان پرتلند اصلاح شده، که با «پ_2» نشان داده می شود.

سه) سیمان پرتلند نوع 3( lll )، یا سیمان زود سخت شونده، که با «پ_3» نشان داده می شود.

چهار) سیمان پرتلند نوع 4( IV )، یا سیمان با حرارت زایی کم، که با «پ_4» نشان داده می شود.

پنج) سیمان پرتلند نوع 5( V )، یا سیمان مقاوم در برابر سولفات، که با «پ_5» نشان داده می شود.