روش های محافظت از بتن در هوای سرد و یخبندان

روش های محافظت از بتن در هوای سرد و یخبندان
1136 1399/01/26

روش های محافظت از بتن در هوای سرد و یخبندان

برای عمل آوردن بتن تازه و محافظت آن از یخ زدن می توان از روش های ذکر شده استفاده نمود؛

الف) با استفاده از پوشش های عایق

ب) با استفاده از گرم کردن بتن و محیط اطراف

پ) سایر روش ها به تائید دستگاه نظارت