انواع ترک ها در بتن

انواع ترک ها در بتن
4639 1399/01/24

انواع ترک ها در بتن

یک) ترک های انقباض.

دو) ترکهای مویی ناشی از جمع شدگی خمیری بتن.

سه) ترکهای جابجایی قالب.

چهار) ترکهای آرماتور فولادی.

پنج) ترکهای آرماتور فولادی زنگ زده.

شش) ترکهای گسیختگی ورق بستر.

انواع ترک ها در بتن

ترکهای انقباض؛

ترک های انقباض یا تکیدگی بتن در اثر از دست دادن آب وقتیکه درخشندگی آب از سطح بتن محو و از بین میرود شکل گیری و ظاهر می شوند. این ترکها معمولا درهم و مستقیم هستند.

ترکهای موئی ناشی از جمع شدگی خمیری بتن؛

این ترکها عریض تر از ترکهای انقباض بتن هستند و اغلب سرتاسر عمق بتن ادامه می یابند. این ترکها بیشتر اوقات در روزهای بادی و خشک اتفاق می افتند، موازی یکدیگر ظاهر می شوند و عمود بر باد هستند. این ترک های بتن بوسیله تبخیر آب از سطح بتن بوجود می آیند و بایستی سریعا بمحض اینکه آمد و شد سطحی اجازه می دهد کاملا ترمیم گردند. اسپری ریز از شیلنگ باغ، اگر به این ترکها اعمال شود همچنانکه روی سطح ظاهر می شوند، یا ترکها را می بندد یا حداقل نفوذ آنها را کاهش می دهد. (برای مطالعه ی بیشتر میتوانید به مقاله ی ترک مویی بتن مراجعه کنید.)

ترکهای جابجائی قالب؛

هر جابجائی قالب بعلت انبساط چوبی یا سست شدن میخ ها یا گره ها می تواند باعث این ترکها شوند. این ترکها روزنه دیگری است برای وارد شدن رطوبت به داخل بتن و پوسیدگی و تخریب آنرا تسریع می کند، بعضی اوقات این ترکها نزدیک قالب و در سایر مواقع دورتر می باشند.

ترکهای آرماتور فولادی؛

وقتیکه بتن بر روی آرماتور فولادی نشست می کند، ترکها می توانند بر روی سطح بتن بالای میلگرد نمایان شوند. این ترکها می توانند بوسیله قرار دادن میلگرد در حداقل 40 میلیمتر پائین تر از سطح و بوسیله حفظ اسلامپ پایین مناسب برطرف شود.

انواع ترک ها در بتن

ترکهای آرماتور فولادی زنگ زده؛

آرماتور فولادی زنگ زده ترک های سطحی را بوجود آورده و افزایش می دهد. این ترکها اجازه می دهند که رطوبت وارد بتن شود، زنگ زدگی بیشتر ایجاد شود و پوسیدگی داخلی بتن گسترش یابد، مگر اینکه تعمیر شوند.

ترکهای گسیختگی ورق بستر؛

گسیختگی ورق بستر روسازی شده، یا بستر کم کوبیده شده، اجازه می دهد که بتن جابجا شود با آنکه خمیر سیمان در حال سخت شدن است این ترکها ایجاد می شوند.