نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری بتن

نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری بتن
1343 1399/01/24

نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری بتن

نمونه برداری عبارت است از میانگین نتایج دو یا چند آزمونه مشروط بر آنکه این آزمونه هاهمزمان تهیه و در شرایط یکسان نمونه گیری و متراکم و عمل آوری شده و تحت آزمایش قرار گرفته باشند. همچنین نتایج آزمونه ها می باید به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک بوده و بیش از حد مشخصی از یکدیگر دور نباشند.

در آزمایش های تعیین مقاومت بتن، اگر اختلاف بین مقاومت دو آزمونه کمتر از 5 درصد میانگین آن دو باشد، در این صورت متوسط آنها را محاسبه کرده و به عنوان یک نمونه گیری گزارش می کنند. در غیر اینصورت نتیجه آزمونه سوم تعیین کننده خواهد بود. اگر در مراحل بین نمونه گیری تا انجام آزمایش یک نمونه، وضعیتی مغایر با شرایط لازم بوجود آید، نتیجه آن آزمونه قابل استناد نبوده و نباید در میانگین گیری وارد شود. بنابراین اکیدا توصیه می شود که در هر بار نمونه برداری، حداقل 3 آزمونه به جای 2 آزمونه تهیه شود.

در صورتیکه قالب برداری پیش از پایان دوره مراقبت بتن انجام پذیرد، باید تدابیری برای مراقبت پس از قالب برداری اتخاذ کرد. به طور کلی آزمونه عبارت است از یک قطعه بتنی به شکل مشخص، عموما استوانه ای یا مکعبی و به ابعاد مشخص که طبق استانداردهای مشخص، از بتن در محل ریختن در قالب یا گاهی در محل تولید بتن، نمونه گیری شده و طبق استانداردهای مشخص متراکم و عمل آوری شده و در سنین خاص تحت آزمایش های مشخص قرار می گیرد.

مقاومت فشاری مشخصه بتن مقاومتی است که حداکثر 5 درصد تمامی مقاومت های اندازه گیری شده در نمونه های استوانه ای استاندارد بر اساس آزمایش های 28 روزه کمتر از آن باشد.