نقش و کاربرد الیاف در کنترل ترک های انقباضی بتن

نقش و کاربرد الیاف در کنترل ترک های انقباضی بتن
1038 1398/08/22

نقش الیاف در کنترل ترک های انقباضی بتن

تاثیر الیاف ها بر کنترل انقباض آزاد و دیگر خصوصیات بتن در سنین اولیه آشکار است. در مطالعات صورت گرفته استفاده از ۱ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن انقباض آزاد بتن را تا ۳۰ درصد کاهش می دهد. همچنین استفاده از ۰.۲ درصد حجمی الیاف پلی پروپیلن  موجب کاهش نشست و یکنواختی آن می شود. ناگفته نماند که استفاده از الیاف موجب افزایش تعداد حفرات بزرگ در بتن می شود که موجب تغییر در آب انداختگی و کاهش انقباض آزاد می شود.

علاوه بر انقباض آزاد، مطالعاتی بر تاثیر الیاف بر انقباض محدود صورت گرفت. انتظار می رود حضور الیاف موثر بر طول و عرض ترک های انقباضی در شرایط بتن محدود شده می شود. در ادامه به برخی از نتایج مطالعات صورت گرفته بر اثر الیاف می پردازیم:

۱. مصالح و نوع الیاف موجب تاثیر بر انقباض ترک خوردگی می شود. در شرایط مقدار حجمی الیاف مشابه، الیاف شیشه به نسبت الیاف سنتتیک تاثیر بیشتری بر کنترل رشد ترک ها دارد.

۲. در مقدار حجمی و نوع الیاف، الیاف های بلند و الیاف های با قطر کمتر بسیار موثرتر از الیاف های کوتاه و با قطر بالا می باشند. الیاف با تغییر شکل حداکثر در هندسه نیز در قیاس با الیاف های ساده بسیار موثرتر می باشند.

۳. در بررسی الیاف های سلولزی، الیاف های پوشش داده شده و غیرپوشش داده شده در دوزهای بیش از ۰.۳ درصد حجمی موثر می باشند.