سنگدانه های مناسب جهت ساخت بتن

سنگدانه های مناسب جهت ساخت بتن
1156 1398/5/3

سنگدانه های مناسب جهت ساخت بتن 

علاوه بر رعايت استاندارد ويژگيهاي سنگدانه بتن ( استاندارد 302 ايران يا  ASTMC33 ) در زمينه ويژگيهاي مكانيكي، فيزيكي، دوام و مقادير مجاز مواد زيان آور لازم است به نكات زير توجه نمود.

در صورتيكه محدوده دانه بندي استاندارد رعايت نشده باشد كه معمولاً در مورد سنگدانه هاي ريز دانه اين امر در كشور ما محقق است غالباً مي توان با تنظيم نسبت هاي شن و ماسه، دانه بندي مخلوط سنگدانه را به صورت مناسب و قابل قبولي در آورد.

مع الاسف ماسه هاي توليدي در كشور ما به دلايل متعددي فاقد ريزهاي كافي است بويژه ذرات ريز تر از 6/0 ميلي متر در ماسه ها كم است و اين مي تواند بر كار آئي بتن، مصرف سيمان، پمپ پذيري، آب انداختن و جمع شدگي بتن اثرات نامطلوبي را باقي گذارد. اين عقيده كه ريز ها در بتن خوب نيستند و بتن بايد سنگدانه هاي درشت زياد تري داشته باشد مبناي علمي ندارد و امروزه براين عقيده اند كه بايد ريزها را افزايش داد.

شستشوي زياد و غلط ماسه ها به نيت حذف گل از آنها كار ناپسند و رايج در ايران است كه به كاهش ذرات ماسه اي ريز منجر مي شود. سنت هاي دو بار شور يا سه بار شور كردن را بايد كنار گذاشت و در ساير نقاط دنيا نيزكار بردي ندارند. توجه به آزمايش ارزش ماسه اي غلط است و امروزه در هيچ كشوري در دنيا به نتيجه SE توجهي در جهت رد يا قبول ماسه نمي شود و صرفاً رعايت در صد گذشته از الك شماره 200 طبق آنچه در آبا آمده است ضروري مي باشد. در برخي موارد آئين نامه اروپائي اجازه داده است درصد ذرات ريز تر از 063/0 ميلي متر براي ماسه هاي شكسته تا 16 در صد برسد در حاليكه در استاندارد ايران و آبا براي ماسه شكسته و براي بتن هائي كه در معرض سايش نيستند در صد گذشته از الك 075/0 ميلي متر تا حد 7 در صد مجاز است.

بهتر است ماسه ها گرد گوشه و نشكسته باشند، ماسه شكسته كوهي مزيت خاصي را براي اجراي يك بتن بويژه يك دال بتني در بر ندارد و كمكي به بهبود و مقاومت و دوام نمي كند و براي كار آئي ( رواني، پمپ پذيري  و ماله خوري و خوشكاري و تراكم پذيري ) اثر بدي دارد. ماسه شكسته مصرف سيمان تا 10 در صد افزايش مي دهد و اقتصادي و فني به نظر نمي رسد.

در مورد شن امكان مصرف شن گرد گوشه، نيمه شكسته يا صد در صد شكسته وجود دارد. براي مقاومت هاي تا حد 25 مگا پاسكال استوانه اي و 30 مگا پاسكال مكعبي مصرف شن گرد گوشه براحتي ممكن است و كار آئي بهتري دارد. بهر حال معمولاً شن شكسته مي تواند تا حدود 5 در صد مصرف سيمان را براي دستيابي به مقاومت و كار آئي معين كمتر كند.

اين تفكر كه لازمست نتيجه آزمايش لوس آنجلس ( سايش ) عدد بسيار پائيني باشد تا بتوان مقاومت بالاتري را در بتن داشت نيز صحيح بنظر نمي رسد و همواره نمي توان از اين نظر دفاع نمود و فقط كافي است از نظر مكانيكي بتوان سنگدانه را قابل قبول تلقي نموده مگر اينكه مسئله سايش در كف بتني بشدت مطرح باشد.