عایقکاری رطوبتی و آب بندی کف و شالوده

عایقکاری رطوبتی و آب بندی کف و شالوده
1260 1398/3/5

عایقکاری رطوبتی کف و شالوده

شالوده و کف قسمتی از ساختمان که در تماس با زمین نمناک قرار میگیرند ، نیاز به عایقکاری رطوبتی دارند. عایقکاری شالودهها مستلزم اعمال دقت کافی و مصرف مصالح مرغوب است ، زیرا از یک سو رعایت جزئیات نسبتاً ظریف ساختمانی و یکپارچگی عایقکارهای افقی و قائم را میطلبد و از سویی دیگر دوام عایق باید معادل عمر مفید پیشبینی شده برای ساختمان باشد ، زیرا چنانچه عایقکاری پی دچار صدمهای شود، مرمت آن کاری دشوار و پر هزینه است.

الف: عایقکاری رطوبتی کفها

کف زیرزمین و طبقه همکف ساختمان که در مجاورت خاک نمناک است به خاطر رعایت مسائل بهداشتی، حفظ دیوارهای در تماس با آنها از رطوبت بالا رونده و محافظت کفپوشهای حساس به رطوبت (مانند کفپوشهای چوبی و لاستیکی)، باید در برابر نفوذ رطوبت عایقکاری شود . این عایقکاری باید با عایقکاری شالوده یکپارچه شده و چنانچه اختلاف رقومی بین آنها وجود داشته باشد، با عایقکاری قائم پی، این پیوستگی تأمین گردد. زیر فرش کف طبقات زیرین ساختمان که در تماس مستقیم با زمین هستند، باید با ارتفاع حدود 25 تا 30 سانتیمتر لاشه سنگ یا قلوه سنگ درشت چیده و روی آن یک لایه مخلوط شن و ماسه بریزند تا فواصل خالی بین سنگهای درشت پر شود و حدود 2 سانتیمتر روی تمام سطح را بپوشاند.

این عمل باعث قطع لولههای موئین و نفوذ رطوبت به سمت بالا میشود. در مناطق خیلی مرطوب میتوان کفها را به صورت معلق اجرا کرد. در این طریقه دیوارهایی به موازات هم و به ضخامت یک آجر و به فاصله حدود 50 الی 70 سانتیمتر و به ارتفاع حدود 50 تا 90 سانتیمتر میسازند و بین آنها را با طاق ضربی میپوشانند و سپس کفسازی اصلی روی آن انجام میشود . فضای خالی بین دیوارها که به هم راه دارند و گربهرو نامیده میشوند، توسط مجراهایی به خارج ساختمان ارتباط داده میشوند. در مناطقی که چوب به حد کافی یافت میشود، کف معلق را میتوان با تیر، تیرچه و تخته نیز اجرا نمود، به هر حال به علت انجام عمل تهویه در زیر کفهای معلق ، کفسازی بالنسبه خشکتر است. عایقکاری کفها را میتوان با قیر و گونی، انواع مشمع و مقوای قیراندود، مواد پلاستیکی، آسفالت ماستیک و مواد قیری بر روی قشری از بتن یا اندود ماسه سیمان که بر روی کف اجرا میشود، انجام داد. روش اجرای عایق با قیر و گونی و مشمع و مقوای قیراندود، مشابه عایقکاری بام است که در (ب) و (پ) توضیح داده شده است. روشهای یاد شده نسبت به سایر روشها این مزیت را دارند که چنانچه کف ساختمان در مواقعی تحت فشار آب قرار گیرد، در برابر آن مقاومت خوبی از خود نشان میدهند. استفاده از مواد پلاستیکی در عایقکاری کفها به دو صورت ممکن است انجام گیرد . در حالت اول روی بتن کفسازی را با قشری از رزین اپوکسی میپوشانند . این لایه چسبندگی بسیار خوبی با زیرسازی دارد، ولی در مقابل جابهجایی اجزا و ترکخوردگی حساس است. به هر حال انواع کفپوش را میتوان روی آن اجرا کرد.

حالت دیگر استفاده از ورقههای نازک پلیتن به ضخامت 15/0 میلیمتر است، میزان همپوشانی ورقه ها حداقل 10 سانتیمتر است و در موقع نصب باید دقت نمود ، ضربه و یا ناصافی زیرسازی باعث پارگی آنها نشود. محل روی هم افتادگی ورقه ها را میتوان تا زد یا با گرم کردن آنها را به هم جوش داد. آسفالت ماستیک یا ماستیک قیری چنانچه به عنوان کفپوش به کار رود ، دیگر نیازی به نمبندی کف نیست (برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به بند 2-13-2-12 مراجعه شود). از قیرهای خالص مذاب، امولسیونهای قیری و قطرانی و قیرهای مایع نیز برای نمبندی میتوان استفاده کرد. هنگام مصرف قیر مذاب، ضخامت آن به حدود 3 میلیمتر میرسد که زیرسازی مناسبی برای کفپوشهای چوبی است و در عین حال به عنوان چسب هم از آن بهرهگیری میشود. مصرف امولسیونهای قیری، قطرانی، قیری / لاستیکی و قطرانی / لاستیکی و قیرهای مایع نظیر RC2 ،نیز برای نمبندی کفها معمول است. این مواد را میتوان در چند دست پاشید یا آنها را بر روی سطوح موردنظر مالید، اما اجرای آن نیاز به نظارت دقیق دارد. حداقل ضخامت این مواد پس از خشک شدن، 6/0 میلیمتر است.

ب: عایقکاری رطوبتی شالودهها

کف تمام شده ساختمانها معمولاً حدود 30 تا 90 سانتیمتر (2 تا 6 پله) از کف محوطه بالاتر ساخته میشوند. فاصله بین شالوده تا کف، با مصالح بنایی مانند سنگ، بلوک بتنی و آجر با م لات ماسه سیمان یا باتارد یا ماسه آهک کرسیچینی میشود و دیوارهای ساختمان بر روی کرسیچینی بنا میشوند. چون بتن و مصالح بنایی و ملات مربوط نمکش هستند، چنانچه حد فاصل شالوده و دیوار ساختمان نمبندی نشود، رطوبت موجود در زمین از طریق لولههای موئین مصالح به س مت بالا نفوذ کرده و سبب نمزدگی دیوارها میشود. لایه افقی عایق رطوبتی دیوارها، باید بالاتر از کرسیچینی و در ارتفاع حداقل 15 سانتیمتر بالاتر از رقوم محوطه و به صورت یکپارچه و پیوسته اجرا شود . عایقکاری قائم دیوارها به اندازه حداقل 10 سانتیمتر نیز ضروری است. بدیهی است پیوستگی عایق افقی و قائم دیوارها از جمله عایق قائم دیوارهای زیرزمین باید رعایت گردد . همچنین عایق کفها نیز در صورت اجرا، باید با عایق دیوارها پیوستگی داشته باشد. بهتر است ازاره ساختمان در نما تا تراز لایه نمبند دیوار، سنگی باشد تا در صورت نمزد گی، آثار آن بر روی نما ظاهر نشود. بندکشی درز محاذی لایه نمبند باعث ایجاد پلی برای نفوذ رطوبت از قسمت مرطوب زیر لایه نمبند به بالای دیوار میشود ، از اینرو از بندکشی این قسمت باید خودداری شود، همچنین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت باید از تجمع برف و نخاله های ساختمان و نظایر آن در پای دیوار جلوگیری نمود. مصالح مورد مصرف در لایه نمبند عبارتند از فلزات شامل سرب، مس و ورق فولاد گالوانیزه و مواد قیری و قطرانی و مواد پلاستیکی.

فلزات دارای این مزیت هستند که بار وارده را به خوبی تحمل میکنند ، ولی بهتر است برای جلوگیری از فساد و خوردگی، آنها را قیراندود نمود. ضخامت ورقههای فلزی حدود 1 تا 2 میلیمتر انتخاب میشود و اتصال آنها به صورت چند پیچه یا لحیم و جوش انجام میگیرد. مواد قیری و قطرانی به تنهایی برای نمبندی دیوارها چندان مناسب نیستند و بهتر است آنها را به همراه منسوجاتی مانند گونی کنفی و مواد پلاستیکی، مقوا، نمدها و نظایر آن مصرف نمود تا لایه نمبند بتواند در برابر نشستهای جزئی ساختمانی مقاومت کند. آسفالت ماستیک تا حدودی نمبند است، ولی در برابر حرکات جزئی اجزای ساختمانی ترک میخورد و از محل ترک ها رطوبت به بالای دیوار نفوذ میکند. اجرای قیرگونی، مشمع، مقوا و گونی قیراندود، همانند عایقکاری کف و بام صورت میگیرد. مصرف مواد پلاستیکی برای نمبندی شالوده همانند نمبندی کف است که قبلاً توضیح داده شد، ولی این مواد بهتر است در مکانهای کم بارش و خشک به مصرف برسند . مصرف ملاتی از ماسه کوارتزی و رزین اپوکسی به ضخامت 6 میلیمتر نیز در پیها میتواند مؤثر واقع شود. دیوارهایی که تحت اثر بارهای افقی قرار میگیرند، باید دارای عایقکاری پلهای باشند تا از لغزش آنها جلوگیری شود.