عایقکاری رطوبتی و آب بندی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها

عایقکاری رطوبتی و آب بندی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها
1278 1398/3/5

عایقکاری رطوبتی بامهای شیبدار، قوسی و گنبدها

هرگاه شیب از 6 : 1 تجاوز کند، در این صورت بام “شیبدار” تلقی شده و عایقکاری آن تابع شرایطی به شرح زیر خواهد بود:

الف: عایقکاری بامهای شیبدار پوشش شده

به طور کلی چنانچه بام شیبداری مطابق مندرجات فصل چهاردهم، “پوشش سقفهای شیبدار” دارای پوشش باشد، به لحاظ رطوبتی عایق شده تلقی میگردد و نیازی به عایق اضافی ندارد ، لکن توجه به نکات زیر ضروری است:

1 -در مناطقی که شیب بام کم بوده و بورانخیز است و امکان ورود آب به زیر سقف وجود دارد، محل درز قطعات پوشش باید با ماستیک مناسبی که به تأیید دستگاه نظارت میرسد، کاملاً آببندی شود.

2 -محل برخورد قطعات شیبدار با دیوارهای قائم نظیر دیوار همسایه، دیوار دودکش، دستانداز، یا ماستیک و یا اعمال 1 محل عبور هواروها و دودروها و نظایر آن، باید با قطعات فلزی تمهیدات دیگر، کاملاً درزبندی و آببندی شوند. قطعات فلزی ممکن است از انواع فولاد رویاندود (گالوانیزه) یا مسی انتخاب شوند، ماستیکها و مصالح دیگر باید به تصویب دستگاه نظارت برسند.

3 -محل تخلیه آب به آبروها و ناودانها به همین ترتیب باید درزبندی و آببندی شود.

4 -کنارههای بام نیز باید با ورقههای فلزی پوشانده شده و در انتهای بیرونی به صورت آبچکان، خمکاری و یا فتیله شوند تا از ریختن آب بر روی نمای ساختمان جلوگیری شود.

ب: عایقکاری بامهای شیبدار صاف، قوسی و گنبدها

عایقکاری بامهای شیبدار با شیب بیش از 6 : 1) نظیر خرپشتهها)، بامهای قوسی شکل و گنبدها، نیاز به دقت و مهارت کافی داشته و معمولاً به خاطر در دست نبودن مصالح مناسب و اجرا کنندگان ماهر، این نوع بامها را به دشواری میتوان با قیر و گونی به نحو شایستهای عایقکاری کرد . در این موارد بهتر است از عایقهایی که در برابر گرما و تابش آفتاب، نرم و روان نمیشوند و در سرمای زمستان ترک نمیخورند، بهره برد. زیرسازی عایقکاری باید همان طور که در قسمتهای قبل توضیح داده شده است، انجام گیرد و پس از ایجاد سطحی صاف و تمیز اقدام به عایقکاری گردد. اجرای عایق سطوح شیبدار باید موافق اسلوب فنی و مطابق دستورالعملهای تولیدکنندگان این نوع عایقها باشد و قبلاً به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد ، بدیهی است اخذ تضمین کافی از پیمانکار در مورد عایقهای ناشناخته و امتحان نشده، ضروری است.