استاندارد و مشخصات فنی بریدن و خم کردن میلگرد و آرماتور

استاندارد و مشخصات فنی بریدن و خم کردن میلگرد و آرماتور
1246 1398/2/23

 بریدن و خم کردن آرماتور

بریدن و خم کردن آرماتور باید مطابق نقشهها و مشخصات اجرایی در کارگاه پیمانکار یا کارخانه تولید کننده انجام شود. انتخاب تجهیزات بریدن و خم کردن، قطر فلکه خمکن، شعاع انحنا ی میلگرد و خم کردن، باید بر اساس ضوابط این فصل و تأیید دستگاه نظارت باشد . بریدن میلگردها باید با وسایل مکانیکی صورت گرفته و خم کردن آرماتور، باید به روش سرد انجام شود. استفاده از حرارت برای خم یا باز کردن 1 کردن فولاد، مجاز نیست. خم کردن میلگردهای داخل بتن نظیر میلگردهای انتظار میلگردهای خم شده، مجاز نیست، مگر در مواردی که در نقشههای اجرایی پیشبینی شده باشد، در این موارد برای شکل دادن مجدد باید به ویژگ یهای فولاد مصرفی توجه شود. در مواقع اضطراری انجام کارهای فوق باید با تأیید قبلی دستگاه نظارت صورت گیرد . علاوه بر آن در خم کردن میلگردها رعایت نکات زیر الزامی است.

الف: حداقل قطر فلکه خم کن متناسب با نوع فولاد است.

ب: سرعت خم کردن متناسب با نوع فولاد و دمای محیط انتخاب میشود . در مورد میلگردهای سرد اصلاح شده، سرعت خم کردن با روش تجربی به دست میآید.

پ: در دمای کمتر از 5 -درجه سلسیوس، خم کردن میلگردها مجاز نیست.

ت: باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد، به هیچ وجه مجاز نیست. در موارد اضطراری، در صورت تأیید دستگاه نظارت و انجام این امر، باید تمام میلگردها از نظر ترک خوردگی کنترل شوند و نتایج کنترل به تأیید کتبی کنترل کننده و دستگاه نظارت برسد.

- قطر داخلی خم برای خاموت به قطر بیش از 16 میلیمتر بر اساس جدول 5-11-7) ت) بوده و برای خاموت با قطر 16 میلیمتر و کمتر حداقل قطر خم برای آرماتور طبقات مختلف جدول ، به ترتیب 5d.2 و 4d خواهد بود.

- قطر داخلی خمها در شبکههای سیمی جوش شده، صاف یا آجدار هنگامی که به عنوان آرماتور مجاز نیست. استفاده از جوشکاری برای بستن میلگردهای متقاطع، مگر ب رای فولادهای جوش پذیر و با تأیید دستگاه نظارت، مجاز نمیباشد.

تمامی میلگردها باید با توجه به ضوابط و رواداریهای مندرج در مشخصات فنی خصوصی بریده بسته و جاگذاری شوند، در صورتی که این رواداریها در دست نباشد ، رعایت رواداریهای مندرج در قسمت 5-11-12 این بخش الزامی است.