ضوابط کنترل و تحویل کارهای بتنی

ضوابط کنترل و تحویل کارهای بتنی
1410 1398/2/2

کنترل کارهای بتنی

نحوه استفاده از 1 تمامی مراحل اجرایی باید قبل از آغاز به تأیید دستگاه نظارت برسد . نقشه کارگاهی مصالح، مشخصات مصالح ویژه، روشهای ویژه پیشنهادی پیمانکار برای بهبود و سرعت عمل بیشتر کار ، باید قبلاً به صورت کتبی به دستگاه نظارت، اعلام و پس از تصویب، مورد عمل و اجرا قرار گیرد. تمامی آزمونه برداریها و آزمایشها، باید بر اساس مندرجات این فصل و مشخصات فنی خصوصی، زیر نظر دستگاه نظارت انجام شود.

کیفیت سازههای بتنی ساخته شده، باید مطابق مشخصات و نقشههای اجرایی و در حد روادار یهای مندرج در این اسناد باشد، در صورت نبود این رواداری ها. رعایت ضوابط و مشخصات مندرج در این قسمت الزامی است.

5-10-2 رواداری سازه های بتنی متعارف انحراف مجاز در سطوح مختلف کارهای بتنی در فصل ششم این نشریه داده شده است.

 5-10-3 آزمونه برداری و آزمایش بتن (کنترل کیفیت) تمامی آزمایشهای لازم برای کنترل کیفیت مصالح، نسبتهای اختلاط، میزان اسلامپ، دمای مخلوط بتن، میزان هوا، مقاومتها و آزمونهبرداریها در مراحل مختلف ساخت بتن، باید توسط آزمایشگاه ذیصلاح انجام شود. کلیه کارهای بتنی که با ضوابط و استانداردهای مندرج در این قسمت و سایر قسمت های این فصل مطابقت نماید، مورد تأیید قرار خواهد گرفت.

این تأییدات رافع مسئولیت پیمانکار برای رفع نواقص احتمالی نخواهد بود و دستگاه نظارت ه ر موقع که صلاح بداند، نسبت به انجام آزمایشهای مورد نیاز اقدام خواهد نمود و پیمانکار موظف به همکاری در این موارد خواهد بود. در مورد آزمایشهای استانداردی که روی بتن تازه و بتن سخت شده صورت میگیرد ، به آییننامه بتن ایران رجوع شود.

دسترسی به مطالب مرتبط :

اسکن میلگرد و یا آرماتور در بتن ، روان کننده بتن ، افزودنی های بتن ، گروت چیست ، گروت اپوکسی ، ترمیم کننده بتن ، ترمیم بتن ، فوق روان کننده بتن ، افزودنی بتن ، مقاوم سازی بتن ، تعمیر بتن ، بتن ریزی در هوای گرم ، بتن ریزی در هوای سرد ، عمل آوردن بتن ، ماستیک پلی یورتان ، کف پوش اپوکسی ، واتراستاپ بتن ،ژل میکروسیلیس ،  آب بندی استخر ، محصولات کلینیک بتن ایران ، پودر میکروسیلیس ، انواع ترک های بتن ( انواع ترک خوردگی بتن ) ، خمیر یا چسب کاشت میلگرد و آرماتور ،  فوق روان کننده پلی کربوکسیلات بتن ،  چسب بتن ، الیاف بتن ،  آب بندی بتن ، مدت زمان مجاز حمل بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، عمل آوری بتن با بخار ، آزمایش چکش اشمیت ، مزایای کف پوش اپوکسی ، انواع مصالح ترمیم بتن ، چسب بتن اپوکسی ، مقاوم سازی با الیاف FRP ، انواع روش کیورینگ بتن ، طرح اختلاط بتن ، نکات اجرایی بتن حجیم ، وزن مخصوص ماستیک پلی یورتان ، وزن مخصوص گروت اپوکسی و استاندارد اجرا ، اثرات هوای گرم بر بتن ریزی ، آزمایش هافسل بتن ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش ذوب و یخ بتن ، آزمایش کربناتاسیون بتن ، آزمایش نفوذ یون کلر ، اسکن بتن ، ترمیم تیر بتنی ، اسکن میلگرد در بتن ، کیورینگ بتن ، تراکم بتن ، کارایی بتن ، مقالات به روز مهندسی عمران