عمل آوری بتن با بخار

عمل آوری بتن با بخار
1990 1398/1/20

عمل آوردن بتن با بخار

در مواردی که کسب مقاومت اولیه در مدت زمان کم از اهمیت زیادی برخوردار بوده یا در هوای سرد که گرمای بیشتری برای تسریع عمل آبگیری سیمان موردنظر است ، برای عمل آوردن بتن از بخار استفاده میشود. دو روش برای عمل آوردن با بخار وجود دارد:

2 ـ عمل آوردن با بخار در فشار اتمسفر

3 ـ عمل آوردن با بخار تحت فشار زیاد

الف: عمل آوردن با بخار در فشار اتمسفر

این روش برای سازههای بتنی واقع در محیطهای بسته یا اعضا و قطعات پیشساخته به کار گرفته میشود. در این شیوه عمل آوردن، کلیه مراحل باید قبلاً به تأیید دستگاه نظارت برسد . بسته به مشخصات سازه و شرایط محیط، عمل آوردن با رعایت مراحل زیر صورت میگیرد:

ـ مرحله اول: ریختن و تراکم بتن در قالب و حفظ آن در هوای آزاد به مدت 2 الی 5 ساعت

ـ مرحله دوم: افزایش دما در خیمه بخار تا رسیدن به دمای حداکثر طی مدت 5/2 ساعت

ـ مرحله سوم: حفظ مجموعه در دمای ثابت به مدت 6 تا 12 ساعت

ـ مرحله چهارم: کاهش تدریجی دما از دمای حداکثر به دمای موردنظر در فاصله زمانی حدوداً 2 ساعت مدت زمان و دمای هریک از مراحل چهارگانه فوقالذکر با توجه به نوع سازه، نوع بتن و شرایط محیطی، قبل از اجرا باید به تأیید دستگاه نظارت برسد . دمای مرحله سوم نباید از 80 درجه سلسیوس و سرعت ازدیاد یا کاهش دما در مراحل دوم و چهارم نباید از 20 درجه سلسیوس در ساعت تجاوز نماید.

ب: عمل آوردن در اتوکلاو

برای عمل آوردن سریع بتن و رسیدن به مقاومتهای موردنظر و قالببرداری فوری، استفاده از این روش معمول بوده و توصیه میشود. درجه حرارت عمل آوردن بین 165 تا 190 درجه سلسیوس و فشار کار در سیستم بخاردهی 5/5 تا 7/11 مگاپاسکال میباشد. از این روش در ساخت لوله های بتنی و بعضی اعضا و قطعات ساختمانی سبک استفاده میشود.