کارآیی بتن (Workability ) چیست ؟

کارآیی بتن (Workability )  چیست ؟
1776 1398/1/19

کارآیی بتن (Workability )

• کارآیی بتن معادل انرژی الزم برای کارکردن و شکل دادن به بتن است بدون آنکه جداشدگی ایجاد شود.

• کارآیی یک مشخصه اساسی و پایه بتن نیست.

• کارآیی بیان کننده دو مشخصه است:

• یکنواختی(Consistency :(مقایسه بین بتنها از بعد آسانی روانی

• چسبندگی (Cohesiveness : (عدم تمایل بتن برای جداشدگی و آب انداختگی

 

اهمیت کارآیی بتن

• ازآنجاکه مقاومت بتن با افزایش تخلخل آن به طور قابل مالحظه ای کاهشمی یابد، بنابراین، ساخت بتنی با دانسیته باال و متراکم، بسیار اهمیت دارد.

• برای دست یابی به این مهم، بتن باید کارآیی کافی جهت تراکم کامل داشته باشد تا امکان رسیدن به آن در شرایط معین و با صرف کار و انرژی متناسب، فراهم شود.

• حفره های خالی در بتن سخت شده در حقیقت حباب های هوای محبوس شده و یا فضاهایی هستند که دراثر خارج شدن آب اضافی، باقی می مانند.

• حجم فضاهای خالی نوع دوم، تنها به نسبت آب به سیمان مخلوط وابسته است، درحالی که، وجود حباب های هوا به دانه بندی ذرات ریز

مخلوط بستگی دارد و حباب ها از مخلوط های تر زودتر از مخلوط های خشک خارج می شوند.

• بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای یک روش مشخص تراکم، میزان آب بهینه ای برای مخلوط وجود دارد که در آن حجم حباب ها و فضاهای ناشی از آب حداقل بوده و دانسیته حداکثر می گردد.