عوامل موثر در انتخاب روش کیورینگ ، عمل اوری و مراقبت بتن

عوامل موثر در انتخاب روش کیورینگ ، عمل اوری و مراقبت بتن
1430 1398/1/18

عوامل مؤثر در مراقبت از بتن براساس نشریه 55

عواملی نظیر سرعت باد، میزان تبخیر سطحی، دمای مخلوط بتن هنگام ریختن، رطوبت محیط و دمای آن، عواملی میباشند که روی یکدیگر اثر متقابل خواهند داشت. چنانچه میزان تبخیر سطحی بیش از 1 کیلوگرم بر متر مربع در ساعت باشد، پیمانکار باید تدابیر لازم را برای جلوگیری از تبخیر اتخاذ نماید. تبخیر بیش از میزان فوقالذکر، باعث به وجود آمدن ترکهای خمیری در سطح بتن خواهد شد. سرعت آبگیری سیمان با تغییر دما تغییر میکند، به طوری که در 10 درجه سلسیوس، سرعت آبگیری بسیار کند و در 100 درجه سلسیوس، بسیار سریع است و اصولاً در دمای پایینتر از 10 درجه سلسیوس، عمل گیرش اولیه دچار اختلال میگردد . در دمای کمتر از 5 خصوصاً حدود صفر درجه سلسیوس، گیرش دچار اختلال شدید شده و سرعت آن بسیار کم میشود . دمای بتن در فاصله زمانی گیرش اولیه، تحت تأثیر عواملی نظیر دمای محیط، گرمای آزاد شده طی فرآیند آبگیری سیمان، و بالاخره دمای اولیه مصالح متشکله بتن میباشد. تبخیر آب مخلوط بتن یا آب به کار رفته برای مراقبت از بتن باعث سرد شدن سطح بتن میشود.