آیا اختلاط مجدد بتن در کارگاه مجاز است ؟

آیا اختلاط مجدد بتن در کارگاه مجاز است ؟
1266 1398/1/17

اختلاط مجدد بتن ( آیا اختلاط مجدد بتن در کارگاه مجاز است ؟ )

در هوای گرم، بتن تازه ضمن حمل و قبل از آبگیری و گیرش اولیه، تمایل به سفت شدن دارد. بدین لحاظ تحت کنترل شدید و با اجازه دستگاه نظارت میتوان آب مورد نیاز بتن برای افزایش اسلامپ حداکثر به میزان 25 میلیمتر را پس از رسیدن تراک میکسر به محل تخلیه، اضافه نمود. انجام این کار در صورتی مجاز است که نکات زیر مورد توجه قرار گیرند.

الف: مقدار نسبت آب به سیمان از حداکثر مجاز تجاوز ننماید.

ب: میزان اسلامپ از میزان تعیین شده به هیچ وجه تجاوز ننماید.

پ: میزان گردش جام با سرعت هم زدن از مقادیر مجاز تعیین شده، تجاوز ننماید.

ت: عمل اختلاط مجدد، حداقل به مدت نصف زمان اختلاط یا نصف میزان دورهای با سرعت اختلاط ادامه یابد.