بهترین زمان مصرف و اضافه کردن فوق روان کننده های بتن

بهترین زمان مصرف و اضافه کردن فوق روان کننده  های بتن
2261 1397/5/24

بهترین زمان مصرف و اضافه کردن فوق روان کننده  های بتن

افزودني هاي روان كننده يا فوق روان كننده را چه مدتي قبل از بتن ريزي مي توان به بتن اضافه كرد؟

 هر چه فاصله زماني اختلاط اين مواد با بتن تا بتن ريزي كمتر باشد فرصت بيشتري موجود است تا از كارائي حاصله بهره بگيريم. به همين دليل گاه ترجيح مي دهند در حمل هاي طولاني مدت، همه يا بخشي از مواد افزودني روان كننده يا فوق روان كننده را در پاي كار با بتن مخلوط نمايند كه خطرات آن قبلاً تشريح شد اما اگر دقت كافي اعمال شود اين كارميسر است.

برخي روان كننده ها مانند ليگنوسولفوتاتها مدت تاثير زيادي دارند اما قدرت روان كنندگي و كاهندگي آب آنها محدود است. مواد نفتاليني معمولاً داراي افت اسلامپ بيشتري هستند ولي قدرت آنها از روان كننده ها نيز بيشتر مي باشد. مواد ملاميني از نظر افت اسلامپ شديد در راس همه مواد روان كننده يا فوق روان كننده قرار دارد اما قدرت روان كنندگي و كاهندگي آب خوبي دارد.

مواد پلي كربوكسيلاتي كه بسيار قوي تر از سايرين هستند مي توانند افت اسلامپ زياد يا كمي داشته باشند. ناگفته نماند كه با افزودن موادي به اين افزودني هاي روان كننده يا فوق روان كننده و يا بكارگيري يونهاي مختلف در آنها مي توان بر حفظ اسلامپ آنها، زودگيري و ديرگيري آنها تاثير گذاشت.