انواع گروت و کاربرد گروت ها

انواع گروت و کاربرد گروت ها
1972 1397/5/14

انواع گروت و کاربرد گروت ها

در مورد گروت، انواع آن و كاربردهاي مربوط به اين مواد را توضيح دهيد(grout)

 معمولاً به ملاتهاي روان، گروت مي گويند كه مي توان آنها را تزريق نمود. اصطلاحاً در ايران گروت به چنين ملاتهائي كه انقباض ندارند و حتي منبسط مي شوند اطلاق مي گردد.

ملاتهاي غير انقباضي يا منبسط شونده كاربردهاي زير را دارا مي باشند.

ـ كاشت ميلگرد يا ميل مهار در سنگ يا بتن

ـ پركردن زير صفحه كف ستون به روش تزريقي

ـ پركردن پشت قطعات پيش ساخته پوشش تونلها

ـ پركردن حدفاصل لوله هاي آب سد به نيروگاه آبي و تونل اطراف آن

ـ پركردن درز سنگهاي تركدار يا حفرات سنگها 

ـ استفاده از آنها بعنوان ملات تعميري در محيط هاي محصور براي جلوگيري از جمع شدگي و ايجاد درز و جلوگيري از كاهش پيوستگي و اتصال با بتن هاي مجاور

گروتها از نظر حداكثر اندازه و سطح مقاومتي آنها و ميزان انبساط ممكن است طبقه بندي شوند. در محلهاي نازك و محدود، حداكثر اندازه سنگدانه ها به كمتر از 2 ميلي متر محدود ميشود. سطح مقاومتي مطلوب             

  Kg/cm2 400 تا Kg/cm21000 مي باشد. گروت از حالت غير انقباضي تا انبساط زياد اما محدود برخوردار است كه مي تواند براين اساس سفارش داده شود. مواد فوق روان كننده و منبسط كننده معمولاً در گروتها براي رواني آن بكار مي رود.