روش نصب ورق های Frp

روش نصب ورق های Frp
2605 1397/4/26

نحوه نصب FRP

طريقه نصب FRP بطور خلاصه بشرح زير انجام مي‌گردد.

1-آماده سازي سازه:

قبل از مقاوم سازي به روش FRP سازه مورد نظر بايد تحت تعميرات اوليه قرار گيرد. بايد بتن از بين رفته تعمير شده فولاد خورده شده يا آسيب ديده مشخص شود وترکهاي بزرگ با تزريق پر شوند.

2- آماده سازي سطحي:

سطح مورد تعمير بايد کاملاً تميز شود آلودگي‌ها پاک شود و گوشه‌هاي تيز ساييده شوند.اين موارد توسط روش هاي مختلف همچون سندبلاست و پاشيدن آب با فشار زياد و يا ساييدن انجام مي‌شود.

3- اعمال پرايمر:

براي چسبندگي بهتر و بيشتر و آماده سازي سطح براي رزين FRP مقداري اپوکسي رقيق با چسبندگي کم توسط غلطک بر روي سازه اعمال مي شود به طوريکه تمام سطوح زيرين کار اشباع گردد.

4- بتونه کاري:

ماده بسيار چسبناک خاصي براي پر کردن سوراخها و سطوح خالي و مواردي از اين دست بر روي سازه اعمال مي‌شوند.

5- بريدن الياف بافته شده:

در محلي تميز و عاري از رزين الياف بافته شده دقيقا اندازه گيري مي شود و با توجه به مشخصات و نقشه ها بريده مي شوند.

6- آغشته سازي الياف بافته شده:

در پروژهاي بزرگ الياف توسط ماشين آغشته سازي کامپوزيت ها آغشته مي‌شود. اما در حجم کار کمتر و يا قطعات کوچکتر بر روي ميز آغشته مي شوند و يا مي‌توان سطح را آغشته کرد و سپس الياف خشک را بر روي سطح قرار داد.

7- نصب مواد FRP:

مواد FRP خشک و يا تر را بايد با دقت روي سطح چسبانده و حباب هاي هوا کاملاً خارج شوند. اين عمل توام با حصول اطمينان از صحيح بودن جهت الياف انجام مي شود.

8- كنترل كيفيت:

2 تا 6 ساعت پس از نصب الياف ، بسته به شرايط محيطي ، سطوح مواد FRP براي حصول اطمينان از تخليه كامل حبابهاي هوا و عدم وجود چروكيدگي كنترا مي‌شوند. كامپوزيت‌ها به يكسري بازرسي‌هاي دقيق بر اساس مشخصات نياز دارند كه بايد توسط افراد كاملاً آموزش ديده و متخصص صورت گيرد.

9- تضمين كيفيت

رعايت و ثبت كليه موارد در هنگام نصب و خصوصيات مواد تضمين كننده عملكرد و كاركرد درست و اخذ نتيجه مطلوب مي‌باشد.

10- پوشش نهايي

پس از اتمام كار و بازرسي‌هاي مربوطه، FRP را مي‌توان براي هماهنگي با محيط، زيبايي يا محافظت با انواع پوشش‌ها همانند انواع رنگ‌‌ها، گچ، سيمان و غيره پوشش داد.

11- كنترل كيفيت ميداني
يك ناظر متخصص بايد بصورت همه جانبه بر مطلوبيت محيط كارگاه، مشخصات مواد، آمادگي سطح، تركيب مخلوط رزين، نوع پرايمر مورد نياز، رزين و الياف مورد استفاده، اعمال لايه‌هاي محافظ مورد نياز و غيره نظارت داشته باشد.
در كامپوزيت‌هاي تازه نصب، شده  اطمينان از چسبندگي كامل، اتصال بين لايه‌ها و سطح زيرين، جهت مناسب الياف و نداشتن چروك و حباب و فضاي خالي توسط بازرسي‌هاي چشمي‌بايد صوت گيرد. اين بازرسي‌ها شامل فضاهاي خالي و لايه لايه‌شدن‌ها نيز بايد داشته باشند.
پس از گذشت حداقل 24 ساعت از اعمال كامپوزيت‌ها يك تست چشمي‌و تست ضربات صوتي (Tap) براي كنترل سطوح لايه‌ها انجام مي‌شود.
جدايي لايه‌ها (در صورت وجود) مي‌بايد براي تعمير مشخص شود. جدا شدگي‌هاي كمتر از 1300 ميلي‌متر مربع در حالت كلي نيار به تعمير و اصلاح ندارند.
جداشدگي‌هاي بزرگ بين لايه‌ها بايد توسط تزريق رزين و لايه‌گذاري جديد در ناحيه آسيب‌ديده تعمير شود بصورتيكه حداقل هم‌پوشاني 17 ميلي‌متر در تمام محل تعمير با لايه‌هاي همجوار وجود داشته باشد. البته تمام موارد فوق به صلاح ديد ناظر بستگي دارد.