راههاي پيش گيري از آب انداختن بتن چيست؟

راههاي پيش گيري از آب انداختن بتن چيست؟
2382 1397/4/19

راههاي پيش گيري از آب انداختن بتن چيست؟

 آب انداختن يا رو زدن آب بتن (Bleeding)، آشكار شدن آب زلال در سطح بتن پس از گذشت دقايقي از خاتمه تراكم است و نبايد آنرا با رو زدن شيره بتن در هنگام تراكم لرزشي يا ضربه اي يكي دانست. اگر اجزاء بتن (سيمان، سنگدانه، موارد ريزدانه، مواد افزودني پودري يا شيميايي) نتواند آب را در سطح خود نگهدارد، آب رها شده در اثر كشش سطحي مؤئينه ها وتبخير سطحي به طرف بالا حركت مي كند و در سطح بتن ديده مي شود مگر اينكه سرعت تبخير آب از سرعت روزدن آب كمتر نباشد.

از آنجا كه حفظ آب و جذب آب سطحي ذرات و مواد موجود در بتن به ميزان سطح و نوع كيفيت سطح مواد بستگي دارد، عوامل متغير را بصورت زير مي توان ذكر نمود.

ـ هر چه نسبت آب به سيمان كمتر باشد، آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ هر چه رواني بتن (فاقد افزودني روان كننده) كمتر باشد آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ هر چه عيار سيمان بتن بيشتر شود آب انداختن كمتر مي گردد.

ـ هر چه سيمان ريزتري مصرف شود آب انداختن كم مي شود.

ـ با افزايش حداكثر اندازه سنگدانه بتن، آب انداختن افزايش مي يابد.

ـ با درشت بافت شدن مخلوط سنگدانه بتن، آب انداختن افزايش مي يابد(افزايش ماسه و كاهش شن)

ـ با تيزگوشه تر شدن سنگدانه ها بويژه با مصرف ماسه شكسته، آب انداختن كمتر مي شود، هرچند استفاده از ماسه تيزگوشه در بتن معمولاً توصيه نمي شود.

ـ با زبر شدن سطح سنگدانه ها، آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ با افزايش مواد ريزدانه و پودر سنگ، آب انداختن كمتر مي شود. مصرف پوزولانها و سرباره هاي ريز آسياب شده، آب انداختن را كم مي كند (بويژه دوده سيليسي).

ـ با ايجاد حباب هوا توسط مواد حباب زا، آب انداختن كاهش مي يابد.

ـ استفاده از مواد روان كننده و فوق روان كننده اصولاً باعث افزايش آب انداختن مي شود مگر اينكه به كمك آن نسبت آب به سيمان را كاهش دهيم. مصرف بيش از حد مجاز روان كننده ها مي تواند به آب انداختن شديد منجر گردد.

ـ مواد اصلاح كننده لزجت معمولاً آب آنداختن را كم مي كند.

در كارهاي اجرائي در صورتي كه آب انداختن بتن، مشكلاتي را در امر پرداخت سطح بتن بوجود آورد، حسب مورد و با توجه به امكانات موجود مي توان از يك يا چند راه حل فوق استفاده نمود.