ضد یخ بتن

ضد یخ بتن
2516 1397/4/19

آيا مصرف هر نوع "ضديخ" در بتن ممنوع است؟

اگر مقصود از "ضديخ" مواد زودگيركننده رايج در  ايران مي باشد، مصرف آن ممنوع نيست، مصرف مواد ضديخ كلريدي براي بتن مسلح يا پيش تنيده ممنوع است.

اگر مقصود شما ضد يخ آب رادياتور خودرو مي باشد مصرف آن به مقدار بسيار محدود (در حد تا 5 درصد وزن سيمان) ممكن است مشكل خاصي را بوجود نياورد اما مسلماً نقطه انجماد را بيش از 3 تا 4 درجه سانتي گراد كاهش نمي دهد و نقش ضديخي خود را ايفا نمي كند. براي اينكه اين مواد بتواند 15 تا 20 درجه نقطه انجماد آب و بتن را كاهش دهد نياز به مصرف آن به ميزان 50درصد وزن سيمان در بتن وجود دارد كه در اين حالت به شدت به كيفيت بتن از نظر مقاومتي و دوام لطمه مي زند ضمن اينكه هزينه آن نيز به شدت بالا خواهد بود.