ترمیم و مقاوم سازی پدستال، ستون و فونداسیون های بتنی

ترمیم و مقاوم سازی پدستال، ستون و فونداسیون های بتنی
2508 1397/4/9

روش بازسازی و تعمیرات سازه بتنی پدستال و فونداسیون های بتنی 

تقسیم بندی انواع آسیب های موجود : آسیب های وارده به سازه ها در حال حاضر دارای شدت های مختلفی می باشد که این امر را می توان  ناشی از میزان نفوذپذیری بتن و جهت و موقعیت قرار گیری ستونها و تراز آب و تراکم خاک مجاور آنها دانست. بدیهی است که روش های مناسب تعمیرات برای هر یک از انواع شدت تخریب ( ناشی از پیشرفت فرآیند خوردگی ) مختلف می باشد.

 

  • ترمیم و مرمت ستو نهای تیپ یک ، پدستال و فونداسیونهای دارای پوسته شدگی سطحی و تخریب های موضعی ، فاقد ترک خوردگی و طبله شدگی ناشی از خوردگی : این نوع سازه ها دارای پتانسیل تخریب در بازه زمانی دو تا سه سال می باشند از این رو با لحاظ تعمیر در این مرحله و انجام تدابیر پیشگیرانه می تواند باعث حفظ دوام سازه در بازه زمانی حداقل بیست و پنج سال گردید. برای این امر ابتدا می بایست سطح متخلخل و کرمو و شکستگی های کم عمق موجود را با ملات ترمیم کننده پایه سیمانی ویژه عمق های پایین و صاف کاری سطوح بتنی Repamerk 02  محصول شرکت Beumerk  ترکیه اقدام نمود. از مزایای این ملات می توان به قابلیت اجرای در ضخامت های پایین ، چسبندگی خوب ، بدون ترک خوردگی و جمع شدگی ، بدون پوسته شدن ، ضریب حرارتی منطبق با بتن ، بدون جداشدگی در زمان ، مقاومت فشاری و شیمیایی خوب و نفوذپذیری پایین اشاره کرد. در مرحله بعد باید سطح کار از پنجاه سانتیمتر زیر تراز بستر مجاور تا ارتفاع 1.2 متر بالاتر از تراز زمین مجاور با استفاده از پوشش محافتظی chimex 125 یا Crystal 25 و یا Epocol 110 محصول شرکت Beumerk  ترکیه اجرا گردد. از مزایای این پوشش می توان به چسبندگی عالی بتن ، انعطاف پذیری بالا ، عدم پوسته و ترک خودرگی ، مقاوم در برابر مواد خوردنده ، محافظت بتن در برابر کلر ، سولفات ، کربناتاسیون و ... ، دوام بالا ، مقاومت در برابر UV ، تنوع رنگ ، تحمل تنش حرارتی و انبساط و انقباض در تغییرات حرارتی منطقه اشاره کرد. پس از اجرا این پوشش می توان نسبت به عملیات بک فیل و باز گرداندن خاک اقدام نمود.

 

 

  • ترمیم و بازسازی ستون های تیپ دو ، پدستال و فونداسیون های دارای دارای خوردگی میلگردها ، طبله شدگی و ترک های با عرض کم و محدود که باعث جداشدگی بتن از هم نگردیده است :  ترمیم در این تیپ از سازه ها شامل چهار بخش می باشد . با توجه به اینکه، بتن در این تیپ ستونها هنوز دارای استحکام کافی بوده و به طور کامل و موثر جدا نشده ، به استفاده از روش های فیزیکی برای جدا کردن بتن صحیح نبوده و می توان منجر به بروز حادثه، گسترش ریز ترک ها و افزایش ترک در مناطق سالم گردد. از این رو برای ترمیم ترک ها در این سیستم ها از تزریق رزین اپوکسی EPOX IN 25  استفاده نمود. برای این امر ابتدا درون ترک با استفاده از فشار باد پاکسازی و سپس رزین تزریقی  EPOX IN 25  با استفاده از پمپ تزریق درون ترک ، اعمال می گردد. از مزایای این رزین محافظت از آرماتور در  برابر خوردگی ، پر کردن کل ترک ، مقاومت فشاری و شیمیایی خوب و بدون جمع شدگی می باشد. در گام بعد اقدام به ترمیم بتن های کرمو و شکسته شده کم عمق با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه سیمانی ویژه   REPAMERK 301  ترمیم می گردد. در گام سوم به منظور باز گرداندن توان باربری ستون در برابر تنش های وارده یک لایه الیاف Wrap کربن به وزن 200 گرم در مترمربع بر روی سطوح بتن در مقاطع ترک خورده با استفاده از چسب اپوکسی EPOX 700 مربوطه اجرا می گردد ( این عملیات صرفا در ارتفاع و مقاطعی که بتن دارای ترک خودگی می باشد نیاز به اجرا دارد ). در گام آخر سطح باقیمانده از ارتفاع پنجاه سانتیمتر پایین تر از تراز خاک مجاور تا 1.2 متر بالاتر از تراز با استفاده از پوشش محافتظی chimex 125 یا Crystal 25 و یا Epocol 110  محصول شرکت Beumerk  ترکیه پوشش داده می شود. پس از این مرحله می توان به انجام بک فیل و بازگرداندن خاک اقدام نمود.

 

  • ترمیم و بازسازی ستون های تیپ سه ،  پدستال و فونداسیون های دارای خوردگی شدید ، همراه به ترک ها با عرض و عمق زیاد ، طبلگی کامل و جداشگی بتن ، ریختگی بتن :  در این تیپ سازه ها که وضعیت از سایر موارد حادتر می باشد ابتدا می بایست بتن های تخریب شده تا حصول بستر سالم و بتن مقاوم تخریب گردد. اگر این حجم بیش از سی درصد از سطح مقطع سازه باشد می بایست پیش از تخریب نسبت به اجرای مهاربندی اقدام گردد. پس از تخریب آرماتورها زنگ زادیی می گردد. اگر خوردگی به حدی باشد که بیش از ده درصد از قطر آرماتور کسر شده باشد می بایست آرماتور تقویتی متناسب ( سایز 12 – آرماتور ها چسب مخصوص کاشت میلگرد اپوکسی در بتن موجود گیردار شود )  تعبیه گردد.   در گام بعد بتن موجود باید با چسب اپوکسی اتصال قدیم به جدید DEZODOND P-3300 آغشته ، آرماتور ها با پوشش پایه سیمانی محافظتی Repamerk 325 پوشش داده شده و محل با استفاده از ملات پایه سیمانی اصلاح شده و  مقاوم در برابر خوردگی پر گردد. از خصوصیات این ملات می توان به فاقد جمع شدگی و ترک خوردگی ، نفوذ پذیری کم ، مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا ، تغییرات حرارتی منطبق با بتن بستر ، محافظت در برابر مواد خوردنده و کربناتاسیون اشاره کرد. در مرحله بعد اقدام به ترمیم بتن های کرمو و شکسته شده کم عمق با استفاده از ملات ترمیم کننده پایه سیمانی ویژه   REPAMERK 02 ترمیم می گردد. در مرحله بعد به منظور با گرداندن توان باربری ستون در برابر تنش های وارده یک لایه الیاف FRP   کربن به وزن 200 گرم در مترمربع بر روی سطوح بتن در مقاطع ترک خورده و تخریب شده با استفاده از چسب اپوکسی EPOX 700  مربوطه اجرا می گردد ( این عملیات صرفا در ارتفاع و مقاطعی که بتن دارای ترک خوردگی بوده نیاز به اجرا دارد ). در گام آخر سطح باقیمانده از ارتفاع پنجاه سانتیمتر پایین تر از تراز خاک مجاور تا 1.2 متر بالاتر از تراز با استفاده از پوشش محافتظی chimex 125 یا Crystal 25 و یا Epocol 110 محصول شرکت Beumerk  ترکیه پوشش داده می شود. پس از این مرحله می توان به انجام بک فیل و بازگرداندن خاک اقدام نمود.