مکانیزم واكنش قليايي – كربناتي سنگدانه ها در بتن

مکانیزم واكنش قليايي – كربناتي سنگدانه ها در بتن
2198 1397/3/13

واكنش قليايي – كربناتي

واكنش قليايي – كربناتي بين برخي سنگ آهكهاي دولوميتي رسي و شيره قليايي بتن رخ ميدهد . اين واكنش باعث انبساط و ترك خوردگي وسيع بتن مي شود . در آزمايشگاه معمولا" با انبساط سريع بتن مشخص مي شود . سنگ آهكهاي دولوميتي انبساط پذير با ماتريسي از كلسيت ريز و كانيهاي رسي همراه با دولوميتهاي لوزي شكل كه در آن پراكنده شده مشخص مي شود ( شكل 2-1 ) . اين بافت را مي توان در مقاطع نازك با يك ميكروسكوپ پتوگرافي مشاهده نمود . در سازه هاي متاثر از اين واكنش ، ترك خوردگي در عرض 5 سال از ساختشان مشاهده مي شود . تا بحال ، سنگدانه هاي بطور خطرناك فعال قليايي – كربناتي فقط در نعادن يافت شده اند [1] .

آزمايش ها نشان داده اند كه در اين مورد ، واكنشي موسوم به فرآيند تجزيه دولوميتي رخ مي دهد :

 

CaMg ( CO3 ) 2 + 2 Na ( K ) OH --à Mg (OH ) 2+ CaCO3 + Na (K ) 2 CO32 Na (K) OH
كربنات