انواع واکنش قلیایی سنگدانه ها در بتن

انواع واکنش قلیایی سنگدانه ها در بتن
2159 1397/3/13

نكات كلي در مورد واكنش قليايي سنگدانه ها ( AAR )

در بتن سنگدانه ها تحت تأثير يك محيط قليايي قرار دارند . برخي فازهاي كاتي كه معمولا" در شرايط محيطي عادي پايدار مي باشند ، در اين محيط با قليا واكنش شيميايي نشان مي دهند كه به اين نوع واكنش ها ، واكنش هاي قليايي سنگدانه ( AAR ) گفته مي شود . دو نوع واكنش قليايي سنگدانه وجود دارد :

1-    واكنش قليايي – كربناتي ( ACR )

2-    واكنش قليايي – سيليسي

واكنش قليايي سيليسي خود به دو صورت زير تقسيم مي شود :

     الف ) واكنش قليايي سيليسي ( ASR )

     ب ) واكنش قليايي سيليسي / سيليكاتي آرام – دير انبساط پذير ( SLASSR ) .

براي اينكه واكنش قليليي سنگدانه ها رخ دهد بايد :

1-    اجزاء فعال در سنگدانه ها

2-    قلياي كافي در بتن موجود باشد .

3-    رطوبت كافي در بتن وجود داشته باشد .

واكنش قليايي مي تواند باعث انبساط و ترك خوردگي بتن شود