روش آزمایش و نمونه برداری از افزودنی های بتن

روش آزمایش و نمونه برداری از افزودنی های بتن
2282 1396/6/7

نمونه‌برداری و کنترل کیفی تولید

 

4-1- مقدمه

در فصل سوم، الزامات کلی و عملکردی انواع افزودنی‌ها طبق استانداردهای معتبر بررسی و تشریح گردید. در این فصل، نحوه نمونه‌برداری و کنترل کیفی تولید طبق استاندارد EN 934-6 ارائه می‌گردد. این استاندارد بصورت جامع نحوه نمونه‌برداری و کنترل کیفی تولید را ارائه کرده است.

 

4-2- نمونه‌برداری

- نمونه‌برداری از مواد افزودنی باید به طریقی انجام شود که نماینده بچ مورد بررسی باشد.

- در صورتیکه تولید بصورت پیوسته انجام شود، از هر حداکثر 25 تن مواد افزودنی حداقل یک نمونه باید گرفته شود.

 

4-2-1- افزودنی‌های پودری (بسته‌بندی شده کیسه‌ای)

- نمونه توده‌ای انبوهی باید از ترکیب نمونه‌های گرفته شده از 6 کیسه (پاکت) ایجاد شود، مگر آنکه تعداد کل کیسه‌ها کمتر از 6 عدد باشد که در آن صورت نمونه از زیر نمونه‌های کل کیسه‌ها تشکیل می‌شود.

- کیسه‌هایی که زیر نمونه‌ها از آنها گرفته می‌شوند، باید بصورت تصادفی انتخاب شوند.

- در صورتی که محتویات یک کیسه حداکثر 500 گرم باشد، کل مقادیر آن به عنوان زیر نمونه انتخاب می‌شود.

- در صورتی که محتویات یک کیسه بیش از 500 گرم باشد، با یک لوله مخصوص نمونه‌گیری که قطر داخلی آن نباید کمتر از 25 میلی‌متر باشد، زیر نمونه برداشته می‌شود.

- در صورتی که لوله مخصوص نمونه‌گیری در دسترس نباشد، کیسه را روی یک سطح تمیز خالی کرده، خوب مخلوط کرده، بصورت توده‌ای درآورده و حداقل از 3 جای آن به مقدار حداقل 125 گرم نمونه‌گیری می‌کنیم.

- در صورتیکه نمونه توده‌ای انبوهی بیش از 3 کیلوگرم باشد، باید آن را با روش چهار قسمتی یا با استفاده از مقسم به 3 کیلوگرم کاهش داد.

- نمونه توده‌ای انبوهی که به 3 کیلوگرم کاهش یافته است را باید به 3 قسمت 1 کیلوگرمی تقسیم نمود و در ظرف تمیز کاملاً بسته‌بندی شده (هوابندی شده) و دارای چسب نگهداری کرد.

- حداقل یک نمونه 1 کیلوگرمی را باید به عنوان مرجع به مدت یکسال یا مدت زمان کوتاه‌تری که تاریخ مصرف ماده است نگه‌داری شود.

 

4-2-2- افزودنی‌های مایع         

4-2-2-1- افزودنی‌های مایع بسته‌بندی شده (داخل ظرف)

- نمونه توده‌ای انبوهی باید از ترکیب زیرنمونه‌های گرفته شده از 6 ظرف ایجاد شود، مگر آنکه تعداد کل ظرف‌ها کمتر از 6 عدد باشد که در آن‌صورت نمونه از زیرنمونه‌های کل ظرف‌ها تشکیل می‌شود.

- ظرف‌هایی که زیرنمونه‌ها از آنها گرفته می‌شوند، باید بصورت تصادفی انتخاب شوند.

- قبل از نمونه‌گیری باید محتویات داخل ظرف را به هم زد تا در صورت ته‌نشینی کاملاً یکنواخت گردد.

- در صورتی که حجم ظرف افزودنی حداکثر 5/0 لیتر باشد، کل آن برداشته می‌شود.

- در صورتی ‌که حجم ظرف افزودنی بیش از 5/0 لیتر باشد، 5/0 لیتر از آن برداشته می‌شود.

- زیرنمونه‌ها باید به خوبی با هم مخلوط و ترکیب شوند تا یک توده انبوهی بدست آید.

- توده انبوهی نمونه باید به 3 قسمت مساوی تقسیم شود و در ظرف تمیز، دارای درپوش و برچسب نگهداری شود.

- حداقل یکی از نمونه‌‌ها باید به عنوان مرجع به مدت یک سال یا زمان کوتاه‌تری که تاریخ مصرف ماده است، نگهداری شود.

- کلیه ظروف نمونه‌ها باید از گرما، نور و یخ‌زدگی محافظت شوند.

 

4-2-2-2- افزودنی‌های مایع داخل مخزن (تانک)

- برای هر مخزن باید از هر حداکثر 25000 لیتر یک نمونه گرفت.

- نمونه توده‌ای باید حداقل 3 لیتر باشد و از 3 زیرنمونه تشکیل شود.

- یکی از زیرنمونه‌ها باید از بخش روی مخزن، یکی از 300 ± میلی‌متری قسمت میانی مخزن و یکی از 400 میلی‌متری بالاتر از کف مخزن گرفته شود.

- زیرنمونه‌ها باید به خوبی با هم مخلوط شوند تا یک توده انبوهی نمونه بدست آید.

- توده انبوهی نمونه باید به 3 قسمت مساوی تقسیم شود و در ظرف تمیز، دارای درپوش و برچسب نگهداری شود.

- حداقل یکی از نمونه‌ها‌ باید به عنوان مرجع به مدت یک سال یا زمان کوتاه‌تری که تاریخ مصرف ماده است، نگهداری شود.

- کلیه ظروف نمونه‌ها باید از گرما، نور و یخ‌زدگی محافظت شوند.

 

 

 

4-3- گزارش نمونه‌برداری

کلية اطلاعات مربوط به نمونه‌برداری به خصوص موارد زير بايد گزارش گردد:

الف) تاريخ نمونه‌برداری

ب) نام محصول

ج) نوع افزودنی

د) نام توليد کننده

ه) شماره مشخصه بچ (سری ساخت)

و) مقدار بچ که نمونه، نماينده آن است

ز) حالت فيزيکی ماده

ح) رنگ

ط) شرايط نگهداری

ی) نام افراد و سازمان‌هايی‌ که هنگام نمونه‌برداری حضور داشته‌اند.

 

4-4- کنترل توليد کارخانه  

4-4-1- کليات  

سازنده بايد توليد هر نوع افزودنی را بر پاية يک سيستم که متشکل از موارد زير است کنترل نمايد:

- ناظر کنترل توليد

- دستورالعمل‌های کنترل توليد

- برنامة کنترل توليد

- ثبت و بايگانی اسناد کنترل توليد

 

4-4-2  ناظر کنترل توليد   

ناظر کنترل توليد مستقيماً مسئول کنترل توليد و روند آن می‌باشد. طبق دستورالعمل‌ کنترل توليد ناظر کنترل بايد اطمينان داشته باشد که:

الف) کلية تجهيزات و دستگاه‌های آزمايشگاه کنترل کيفی به صورت واسنجی‌شده نگهداری می‌شوند.

ب) کلية اسناد لازم تهيه و بايگانی می‌شوند.

ج) علامت گذاری و بر چسب گذاری محصولات آمادة مصرف مطابق الزامات اين استاندارد است.

د) توضيحات و دستورالعمل‌های روند توليد و کنترل آن به صورت مستند در دسترس هستند. 

ه) پرسنل کنترل توليد، آموزش‌های لازم جهت کنترل روند توليد را فرا گرفته‌اند و به روز کردن دستورالعمل‌های توليد به طور مداوم انجام می‌گيرد.

و) روند کنترل توليد به طور کامل صورت می‌گيرد.

ز) فقط افزودنی‌هايی که الزامات مطابق استاندارد بند 2-1 را برآورده می‌کنند برچسب گذاری می‌شوند.

 

4-4-3- دستورالعمل‌های کنترل توليد

دستورالعمل‌های کنترل توليد که اهداف و روند دستيابی به الزامات کيفی محصول را مشخص می‌کند بايد تهيه شوند. اين دستورالعمل‌ها خصوصاً شامل موارد زير بايد باشد:

الف) الزامات مرتبط با پذيرش مواد اوليه و کلية توضيحات درارتباط با نمونه‌برداری، تغييرات، علائم شناسايی جهت رديابي، انبار کردن و تاريخ انقضاء

ب) روند واسنجی و تعميرات تجهيزات و دستگاه‌های آزمايشگاه کنترل کيفی

ج) دستورالعمل و شرح ساخت در هر مرحله از روند توليد (شامل نمونه‌برداری)

د) آزمون‌هايی که بايد روی نمونه‌های گرفته شده انجام گيرد به همراه مقادير و محدوديت‌های پذيرش

ه) فعاليت‌هايی که درموارد عدم انطباق محصول با معيارهای پذيرش صورت می‌گيرد

و) نحوة انبار کردن، علامت‌گذاری و تحويل مواد

 

4-4-4-  برنامة کنترل توليد     

4-4-4-1- کليات

کنترل توليد شامل موارد زير است:

- کنترل مواد اوليه

- کنترل روند توليد

- کنترل محصول نهايی

 

4-4-4-2- کنترل مواد اوليه 

ناظر کنترل توليد بايد اطمينان يابد که کليه مواد اوليه که قرار است مصرف شود طبق مشخصات و دستورالعمل‌های کنترل توليد هستند.

 

4-4-4-3- کنترل روند توليد

ناظر کنترل توليد بايد اطمينان يابد که بررسی مراحل کنترل توليد که در دستورالعمل‌های کنترل قيد شده است، انجام گيرد.

 

4-4-4-4- کنترل محصول نهايی

ناظر کنترل توليد بايد اطمينان يابد که:

الف) آزمون‌های لازم برای محصول نهايی انجام شده است. تواتر آزمون‌ها برای هر دسته از مادة افزودنی نبايد از الزامات ارائه شده در استانداردهای زير کمتر باشد:

- برای افزودنی‌های بتن مطابق بند 2-1

- برای افزودنی‌های ملات بنايی مطابق بند 2-2

- برای افزودنی‌های ملات دوغاب مطابق بند 2-3

- برای افزودنی‌های بتن پاشيدنی مطابق بند 2-4

ب) آزمون‌های لازم بر روی محصول نهايی با انجام آن بر روی نمونه نمايندة سری ساخت که مطابق اين استاندارد برداشته شده است، صورت گرفته است.

ج) نتايج آزمون‌ها در اسناد کنترل توليد ثبت شده‌اند و در اين اسناد موارد بند    مشخص است.

 

4-4-5- اسناد کنترل توليد      

جزئيات زير بايد در اسناد ثبت گردند:

الف) نتايج بازرسی از تجهيزات آزمايشگاه کنترل کيفی و گزارش واسنجی دستگاه‌ها

ب) مشخصات مواد خام اوليه و نتايج آزمون‌ها

ج) تاريخ توليد، نوع و علامت افزودنی، شماره سری ساخت، مقدار توليد شده، تاريخ توليد و هر گونه علائم شناسايی توليد

د) روش نمونه‌برداری مطابق اين استاندارد  

ه) تاريخ و نتايج آزمون‌های بازرسی توليد و کنترل کردن آن، مقايسة نتايج با الزامات و همچنين فعاليت‌های صورت گرفته

و) امضای ناظر کنترل توليد يا ديگر پرسنل کنترل توليد که دارای اختيار هستند.

کلية اين اسناد بايد به مدت 5 سال بايگانی شوند.

 

 

 

 

 

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن  جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردی کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان ، ماستیک پلی یورتان چیست ، لیست قیمت ماستیک های پلی یورتان ، ماستیک های سرد اجرا ، ماستیک های گرم اجرا ، ترمیم بتن یخ زده ، راهنمای طرح اختلاط بتن ،طرح مخلوط بتن چیست ، طرح اختلاط بتن سبک ، کرگیری بتن چیست ، آزمایش التراسونیک بتن ، آزمایش های غیرمخرب بتن ، انواع آزمایش های غیرمخرب بتن ، اسکن میلگرد و آرماتور، کاشت آرماتور در بتن چیست ، آزمایش گالواپالس چیست ، چسب کاشت آرماتور هیلتی ، خمیر کاشت بولت چیست ، لیست قیمت خمیر کاشت آرماتور و بولت ، روش اجرای گروت ریزی ، واتراستاپ بتن چیست ، انواع واتراستاپ بتن ، انتخاب واتراستاپ بتن ، واتراستاپ بنتونیتی ، واتراستاپ های هیدورفیلی چیست ، روش ترمیم بتن های ترک خورده ، سوپر روان کننده بتن ، لیست قیمت واتراستاپ بتن ، رنگ بتن ، بتن خودتراکم ، طرح اختلاط بتن خودتراکم ، بتن غلطکی چیست ، شرکت سیکا ، روش اجرای بتن غلطکی یا RCC ، آزمایش های بتن خود تراکم، روش آب بندی مخازن بتنی ، انواع افزودنی های بتن شرکت فسروک ، مواد افزودنی بتن شرکت آبادگران ،لیست قیمت واتراستاپ های هیدروفیلی ، کف پوش اپوکسی ، فاصله نگهدار یا اسپیسر بتن ، انواع گروت های شرکت آبادگران ، کف پوش پلی یورتان ، میکروسیلیس ، فوق روان کننده بتن ، ژل میکروسیلیس ، میکروسیلیس چیست، لیست قیمت ژل میکروسیلیس ،  اسپیسر بتن چیست ، روغن قالب چیست ، روش مقاوم سازی ساختمان ، مقاوم سازی ساختمان و ساز های بتنی با الیاف FRP ، گروت چیست ، گروت اپوکسی چیست ، لیست قیمت انواع گروت اپوکسی، الیاف پلی پروپیلن چیست ،پرداخت سطح بتن چیست ، بتن حجیم چیست ، روش ساخت بتن حجیم ، ترمیم ترک های بتن ، مقاوم سازی بتن ، خوردگی بتن در سواحل خلیج فارس ، التراسونیک بتن چیست بتن ترمی ، بتن پلیمری چیست،  بتن ریزی زیر تراز آب ، بتن گوگردی ، طرح اختلاط بتن گوگردی ، بتن پلیمری ، آزمایش هافسل بتن چیست ،روش انجام آزمایش پتانسیل خوردگی ، ابرروان کننده بتن چیست ، سوپر روان کننده بتن چیست ، میزان مصرف روان کننده بتن ، روش آب بندی استخر ، اسلامپ بتن چیست ، میزان روانی مجاز بتن ، زمان بازکردن قالب های بتن پس از بتن ریزی ، زمان حمل مجاز بتن ، روش ساخت و اجرای بتن در کارگاه ، عیار بتن چیست ، روش مصرف الیاف بتن PP ، بتن مگر چیست ، پوشش فایبرگلاس چیست ، انواع بتن های خاص ، بتن خاص چیست ، مواد آب بندی بتن ، آب بندی سازه های بتنی ، حداکثر زمان حمل بتن ، قالب لغزنده بتن ، بتن آماده ، گروت ساختمانی ، بتن پیش ساخته، عوامل موثر در کیفیت بتن آماده ، ضدیخ بتن ، انواع ضد یخ بتن ، قالب بندی بتن چیست ، روش قالب بندی بتن ، روش بتن ریزی خاص ، انواع مواد آب بندی سازه های بتنی ، روش های تراکم بتن ، روش های حمل بتن، روش های مقاوم سازی بتن ، مقاوم سازی بتن ، ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت ، روش پرداخت سطح بتن ، انواع کف پوش های صنعتی بتن ، پوشش های ضد حریق ، فایرپروف بتن چیست ، فلای اش چیست ، روش اجرای آب بندی استخر ، نانو سیلیس چیست ، روش ترمیم بتن کرمو ، بتن اکسپوز چیست ، روش ساخت بتن اکسپوز ، ترمیم بتن اکسپوز ، افزودنی حباب زا چیست ، افزودنی دیرگیر بتن چیست ، افزودنی زودگیر بتن چیست ، منبسط کننده بتن چیست ، پنترون چیست ، پنکریت چیست ، پوشش نفوذگر چیست ، فایبرگلاس چیست ، پوشش آب بندی الاستومری چیست ، روش آب بندی با پوشش سوپر الاستومری ، درز اجرایی بتن چیست ، لیست قیمت افزودنی های بتن،  ترمیم کننده ویژه بتن، مصالح ترمیم بتن، روان ساز بتن ، جلوگیری از کرمو شدن بتن ،رنگ نمای بتن ، سوپر روان کننده بتن ، حداقل زمان کیورینگ و عمل آوری بتن ،  کیورینگ بتن با بخار ، دلیل جداشدگی بتن ، تست التراسونیک بتن چیست ، لیست قیمت گروت های شرکت فارس ایران ، لیست قیمت انواع گروت ، روش اجرای پوشش ضد حریق یا فایرپروف ،