اسلامپ بتن چیست؟

اسلامپ بتن چیست؟
41662 1395/04/02

آزمايش هاي اسلامپ چیست؟

پر كاربردترين آزمايش كارایی ، آزمايش روانی ( اسلامپ) بتن مي باشد. در آمريكا آزمايش اسلامپ معمولاً در محدوده 15 تا 230 ميليمتر اعتبار دارد. در اروپا اعتبار اسلامپ از 10 تا 210 ميليمتر است و چنانچه اسلامپ كمتر يا بيشتر وجود داشته باشد لازم است از آزمايش­ هاي ديگري براي تعيين كارایی استفاده شود. روش ­هاي ارائه شده براي انجام آزمايش اسلامپ، براي بتن­ هایی با حداكثر اندازه اسمی 38 ميليمتر اعتبار دارد. آزمايش اسلامپ عمدتاً رواني يا شلي و سفتي بتن را به سنجش در مي آورد و نمي تواند همه ابعاد و وجوه كارایی را به تصوير كشد.

اسلامپ بتن چیست؟

يك هدف مهم از تعيين كارایی (اسلامپ) مي تواند كنترل سريع و غير مستقيم نسبت آب به سيمان براي بتني باشد كه اسلامپ آن در هنگام تهيه طرح مخلوط مشخص شده است. هدف ديگر از تعيين كارایی يا (اسلامپ)، صرفاً تعيين كارایی براي تشخيص مناسب بودن آن جهت حمل و ريختن و تراكم با وسايل مختلف پمپ، لوله ترمی، ناوه و غيره مي باشد و تناسب بتن با نوع قطعه، درهمي ميلگرد و وسايل تراكمي را نشان مي دهد. هدف ديگر از تعيين اسلامپ، مقايسه نتايج براي تشخيص يكنواختي مخلوط بتن است كه كاربرد محدود و اندكي دارد. درايران و اروپا اسلامپ بتن ها، رده بندي شده است كه در زير مشاهده ميشود.

رده رواني (اسلامپ)

محدوده نتايج آزمايش رواني(اسلامپ)- ميلي متر

S0 *

كمتر از 10 ميليمتر(نياز به آزمايش وي بي وجود دارد)

S1

40-10

S2

90-50

S3

150-100

S4 *

210-160

S5 *

بيش از 220 ميليمتر (نياز به آزمايش­هاي بتن خود تراكم وجود دارد)

*در استاندارد 3519 ايران اين طبقه بندي ها وجود ندارد.

پس از تهيه نمونه، آزمايش اسلامپ بايد ظرف حداكثر 5 دقيقه شروع شود. داخل قالب مخروط اسلامپ بايد نم­ دار شود و در محل مسطح غير جاذب گذاشته و با گذاشتن دو پا روي دسته آن محكم نگهداشته شود. لايه اول تا حدود 67 ميليمتر و لايه دوم تا حدود 155 ميليمتر ريخته مي شود ( طبق ASTM). پس از ريختن بتن در مخروط ناقص اسلامپ و تراكم آن در سه لايه توسط ميله با 25 ضربه ، قالب اسلامپ با دقت بصورت قائم و بدون حركت جانبي و چرخش بالا كشيده مي شود و سپس ميزان افت (فرونشست) بتن از ارتفاع قالب تا بالاترين نقطه بتن اندازه گيري مي شود (طبق استاندارد ايران و EN 12350-2و ISO). دراستاندارد ايران زمان بالاكشيدن قالب 5 تا 10 ثانيه است و هر لايه يك سوم ارتفاع است.

توجه گردد در استاندارد 3203  ايران، اندازه گيري از بالاترين نقطه نمونه و در استاندارد ASTM C143 اين اندازه گيري از وسط قسمت فوقاني بتن انجام مي شود. حداكثر زمان آزمايش از شروع تا بالاكشيدن قالب 5/2 دقيقه مي باشد . در تراكم بتن ضربات با ميله 16 ميليمتر بطول 50تا 60 سانتي متر به تعداد 25 ضربه (نيمي در پيرامون و نيمي ديگر در بخش هاي مياني) زده مي شود و ميله در لايه زيرين فرو مي رود. نتيجه آزمايش با تقريب 10 ميلي متر گزارش ميگردد. نتايج كمتر از 10 ميلي متر و بيشتر از 220 ميلي متر بصورت كمتر از 10 و بيشتر از 220 گزارش مي گردد و ذكر ارقام حاصله لازم نيست. در استاندارد ASTM تقريب گزارش 5 ميليمتر مي باشد.

لازم است فاصله زماني آزمايش تا خاتمه عمل اختلاط بتن گزارش شود زيرا رواني بتن تابع گذشت زمان مي باشد. بديهي است در طرح مخلوط بتن نيز فاصله زماني اختلاط تا آزمايش رواني بتن تابع گذشت زمان مي باشد. بديهي است در طرح مخلوط بتن نيز فاصله زماني اختلاط تا آزمايش رواني بايد شبيه يا نزديك به آنچه در كارگاه پيش بيني مي شود باشد وگرنه امكان مقايسه از بين مي رود و نمي تواند منجر به كنترل غير مستقيم نسبت به آب به سيمان گردد.

اسلامپ بتن چیست؟

در طول آزمايش اسلامپ، بتن بايد از تابش آفتاب و وزش باد مستقيم مصون باشد.

در گزارش نتيجه اسلامپ معمولاً بهتر است به شكل نمونه در آزمايش اشاره شود. اسلامپ برشي از جمله اين موارد است كه يكطرف نمونه فرو مي ريزد و تعيين اسلامپ را مشكل مي سازد كه در ايران به غلط ريزشي گفته مي­شود.

در كارگاه هایی كه فاصله زماني محل ساخت و مصرف بتن زياد است مي تواند حداكثر اسلامپ مجاز را در دو مرحله پاي­كار (قبل از ريختن) و بلافاصله پس از ساخت بتن ارائه داد. در اين حالت يك كنترل زود هنگام بلافاصله پس از ساخت بتن و كنترل بعدي درپاي كار قبل از ريختن بتن در قطعه انجام مي شود تا در صورت بروز اشكال، بتوان با تدابير خاصي بلافاصله پس از تعيين اسلامپ در مرحله ساخت، بتن را اصلاح نمود و گرنه درپاي كار و پس از گذشت زمان قابل توجه ممكن است امكان اصلاح بتن ميسر نباشد.

در صورتي كه اسلامپ برشي بدست آمد لازمست يك نوبت ديگر بلا فاصله آزمايش اسلامپ تكرار شود و در صورت برشي بودن، بتن فاقد ريز كافي و خصوصيات خميري و چسبندگي مناسب شناخته مي شود كه اصلاح آن توصيه مي گردد